Omrknite naše záhradné lavice. Vyrobíme pre Vás aj na mieru!

Informační oznámení o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery STEELO Furniture s.r.o., IČ: 08062218 poskytované v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy na ochranu údajů /GDPR/

Správce osobních údajů :

STEELO Furniture s.r.o., IČ 08062218, se sídlem Rokycanova 368, 41117 Libochovice, Česká republika

Provozovatel je zapsán pod spisovou značkou C 43456, která je vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje: www.steelnabytok.sk, email : info@steelnabytok.sk

Rozsah zpracování osobních údajů : Osobní údaje Správce zpracovává bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů v rozsahu : identifikační a kontaktní údaje /firma, dat. Narození, sídlo, bydliště, e - mailová adresa, tel. Číslo, bankovní spojení, IČ a DIČ. Dále údaje vyplývající ze smluvního vztahu / historie objednávek/ . Správce nezpracovává žádné osobní údaje na základě souhlasu obchodního partnera.

Účel a způsob zpracování osobních údajů : Správce může bez souhlasu obchodního partnera jako subjektu údajů zpracovávat výše uvedené osobní údaje k následujícím účelům

  1. Plnění obchodních smluv a vztahů
  2. Plnění právních povinností souvisejících s předmětem podnikání

Následky neposkytnutí osobních údajů : Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Neposkytnutí potřebných osobních údajů však znemožňuje identifikaci obchodního partnera jako smluvní strany a tedy rámcové smlouvy.

Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány : Osobní údaje mohou být poskytovány třetím stranám v souvislosti s plněním právních povinností, na vyžádání orgánů státní správy či pro uplatnění práv a oprávněných zájmů Správce. Osobní údaje mohou být také poskytovány rovněž zpracovatelům, kteří pro Správce vykonávají dílčí činnost zpracování osobních údajů, oblast IT a účetnictví. Hlavní zpracovatelem je Ing. Hana Šašková, účetní kancelář.

Předání osobních údajů do zahraničí : Osobní údaje jsou předávány do zemí EU.

Doba zpracování osobních údajů : Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány po dobu trvání jejich smluvního vztahu a dále 10 let po ukončení smluvního vztahu nebo poskytnutí posledního plnění, podle toho, která skutečnost nastane později, nejméně však do vypořádání všech vzájemných práv a závazků. Osobní údaje zpracovávané pro účely plnění právních povinností jsou zpracovávány po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Právo na přístup : Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny.

Právo na opravu : Kdykoliv můžete požádat Správce o opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz : Správce musí vymazat všechny osobní údaje pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovávány.

Právo na omezení zpracování :  Pokud nastanou sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí Správce omezit zpracovávání Vašich všech osobních údajů. Údaje mohou být pouze uloženy a případně je lze použít pouze pro výkon obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku : Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Jakoukoliv žádost či jakýkoliv dotaz související se zpracováním osobních údajů lze zaslat písemně na adresu Správce.

Zabezpečení osobních údajů : Správce přijal opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracování osobních údajů před neoprávněným přístupen nebo přenosem, také před jejich ztrátou nebo zničením a zneužitím.

Toto oznámení nabývá účinnosti dne 1.3.2019.