Zľava na všetky produkty z minimalistickej kolekcie FINK 

PLATNÝ NÁKUPNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU STEELNABYTOK.SK OD 1.3.2019

1) Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je provozavtel internetového obchodu, společnost STEELO Furniture s.r.o., IČ 08062218, DIČ CZ08062218, se sídlem Rokycanova 368, 41117 Libochovice, Česká republika, jako prodávající (dále jen „prodávající“)  a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o provozovateli internetového obchodu jsou uvedeny na webové stránce www.steelnabytok.sk v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

2) Vytvoření objednávky

Kupní smlouva na jejímž základě je realizována učiněná objednávka na internetovém obchodu steelo.cz a následný prodej zboží kupujícímu, vzniká na základě odeslání elektronické objednávky prodávajícímu a je od okamžiku vytvoření po převzetí objednaného zboží kupujícím považována za závaznou pro obě smluvní strany. Za podstatné podmínky takto vytvořené kupní smlouvy se považuje celý obsah objednávky - přesná specifikace vybraného zboží a objednaného počtu kusů, jednotková i celková cena objednaného zboží, zvolený způsob dopravy včetně její ceny, doručovací adresa i veškeré kontaktní údaje zákazníka a samozřejmě také termín doručení objednaného zboží k zákazníkovi. Takto specifikovaná objednávka je pokládána za závaznou pro obě strany v okamžiku přijetí systémem elektronického obchodu o němž jsou prodávající i kupující vyrozuměni elektronickým potvrzením o přijetí objednávky a přidělením jednoznačného identifikačního čísla objednávky.

Dřevo je přírodní materiál a může vykazovat lokální nedostatky, či barevné odlišnosti. S vědomím toho je učiněna objednávka produktu a nelze z těchto důvodů uplatňovat reklamaci.

3) Storno vytvořené objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:

Protože vytvořená objednávka je pro obě smluvní strany závazná není možno objednávku pouze jednostranně ze strany kupujícího bez objektivních důvodů vypovědět. Kupující má však právo kdykoliv před odebráním objednaného zboží prodávajícího o storno vytvořené objednávky požádat. V souvislosti s plněním objednávky však již mohly prodávajícímu vzniknout objektivní a prokazatelně vynaložené náklady zejména balení a expedice včetně marné dopravy zboží k zákazníkovi, poplatky za přepravu zboží od dodavatele k prodávajícímu, storno poplatek který po naší společnosti požadují naši dodavatelé - obvykle 10% z ceny zboží (laků), skladné a podobné výdaje] a bez uhrazení objednaného zboží i případné dopravy tak prodávajícímu vzniká škoda, kterou je kupující povinen na žádost prodávajícího uhradit (upozorňujeme na skutečnost, že uhrazení takto vzniklé škody může být i exekučně vymáháno). Za objektivní důvody k jednostrannému stornu objednávky ze strany kupujícího je považováno zejména nedodání zboží prodávajícím ve sjednaném termínu apod., vždy je však třeba dohody obou smluvních stran.

4) Dodací podmínky

Dodávky objednaného zboží podle dispozic potvrzené objednávky jsou realizovány vždy dle aktuální skladové dostupnosti vybraného zboží a provozních možností prodávajícího. Nábytek a ostatní zboží je expedováno vždy v co nejkratším možném termínu, ve většině případů ještě v den uskutečnění objednávky, naše obvyklá expediční lhůta je v rozmezí od 24 hodin do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky v případě, že je zboží Skladem. Ve výjimečných případech však může být dodací lhůta i delší, vždy je však kupující na tuto skutečnost předem upozorněn s možností řešení situace. Za splněnou dodávku se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Součástí dodávky však není případná instalace zboží. Dopravu na adresu určení zajišťuje na náklady kupujícího prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod k použití výrobku (je-li třeba) a záruční list (není-li přiložen, platí jako záruční list daňový doklad).

 

5) Reklamační řád

Vyskytne-li se na Vámi zakoupeném zboží vada, která spadá do záruky, spojte se s námi prosím prostřednictvím kontaktů, uvedených v sekci kontakt. V oznámení o závadách uvádějte zejména jméno kupujícího, adresu, telefonické spojení, podrobný popis závady, jak se projevuje a popis toho, jak k závadě došlo. V závislosti na druhu zboží Vás budeme informovat o dalším postupu. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Kupující je povinen při převzetí od dopravce zboží zkontrolovat a případné vady nahlásit přímo přepravní společnosti a dále prodávajícímu.

Dřevo je přírodní materiál a může vykazovat lokální nedostatky, či barevné odlišnosti. S vědomím toho je učiněna objednávka produktu a nelze z těchto důvodů uplatňovat reklamaci.

 

6) Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu, podpis příp. biometrický podpis. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu STEELO Furniture s.r.o., Rokycanova 368, 411 17 Libochovice. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zasláním e-mailu na info@steelnabytok.sk.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

7) Závěrečná ujednání

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl...

V případě nejasností nás kontaktujte v pracovní době na našem telefonu +420 724 932 604, mimo pracovní dobu použijte e-mail info@steelnabytok.sk.